Αρχική

Ιδιαίτερα σε καταστάσεις οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε καθημερινά και ως άτομα και ως μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας, όπου οι ανάγκες αυξάνονται είναι ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη και η συμβολή υποστηρικτών, εθελοντών και χορηγών, στα προγράμματα. Οι παραπάνω συνθήκες ενισχύουν το ρόλο του πολίτη, ο οποίος στηρίζει τους Φορείς και τις Μ.Κ.Ο. μέσω δικής του πρωτοβουλίας, είτε μέσω του εθελοντισμού, είτε μέσω δωρεών. Η έννοια του εθελοντισμού, σήμερα, ξεφεύγει από τα πλαίσια της φιλανθρωπίας και αποτελεί απόφαση ευθύνης που συνοδεύεται από συγκεκριμένες γνώσεις και αξίες που συνάδουν με τη φιλοσοφία και το σκοπό του κάθε Φορέα και Μ.Κ.Ο. Τα προγράμματα στα οποία επιδιώκεται η εμπλοκή των εθελοντών πρέπει να έχουν σαφείς στόχους και να αποσκοπούν σε αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας. Η εθελοντική συμμετοχή μπορεί να είναι πολυεπίπεδη, δηλαδή η εμπλοκή τους μπορεί να εκτείνεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των προγραμμάτων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε κοινοτικά ζητήματα, στην ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών και δράσεων και στην ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης και ενημέρωσης για το είδος των των παρεχόμενων υπηρεσιών των προγραμμάτων. Οι εθελοντές μέσω της συμμετοχής τους στα προγράμματα διαθέτουν ενέργεια και προσωπικό χρόνο, ανιδιοτελώς, και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους. Τέλος, προσδοκούν ότι θα επέλθει μια νέα προοπτική βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης τους στη κοινότητα, μέσω της εθελοντικής προσφοράς και της συλλογικής δράσης.

Όλα αυτά τα χρόνια με πολύ επιμονή και επαγγελματισμό η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα δράσεων προσανατολισμένο σε αυτή τη κατεύθυνση, την ανακούφιση και αρωγή των πάσχουσων είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά ομάδων. Κατόπιν ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς και του Μ.Κ.Ο. Φάρος Ελπίδας που υπογράφτηκε το Φεβρουάριο του 2013 με σκοπό την υλοποίηση Πράξης κοινωνικού χαρακτήρα Φάρος Ελπίδας_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Κηφισιάς” στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ). Η σύμπραξη αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των υφιστάμενων Δομών, όπως είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η Παροχή Συσσιτίου, καθώς και στη δημιουργία νέων, όπως είναι το Κοινωνικό Φαρμακείο και η Τράπεζα Χρόνου.

Οι χρήστες των υπηρεσιών του προγράμματος είναι άνεργοι, ανασφάλιστοι, άποροι, άστεγοι πολίτες, οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα με βάση συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και του εθελοντισμού. Σκοπός αυτής της παρεμβατικής δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, αποσκοπώντας στην ανθρώπινη ευημερία, μέσω αναδιανεμητικών πρακτικών κοινωνικής δικαιοσύνης και μέσω ψυχοκοινωνικής στηρίξης ατόμων που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής αποδιοργάνωσης, όπως οι άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, άνεργοι. Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή των κατοίκων και των εκπροσώπων Φορέων, συλλόγων και Εταιριών. Ουσιαστικός σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα γιατί η φτώχεια είναι μια κατάσταση που επηρεάζει όχι μόνο τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες αλλά και για όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι εν δυνάμει κινδυνεύουν από τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης.

Γι΄ αυτό στο δήμο μας, εξακολουθούμε να δίνουμε έμφαση στην υλοποίηση δράσεων πρόνοιας και μέριμνας, υποστήριξης και ανακούφισης, κυρίως ευπαθών ομάδων πολιτών και άπορων οικογενειών. Όσο οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν δύσκολες, τόσο εντονότερες και πιο απαιτητικές θα είναι οι ανάγκες. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, τους επαγγελματίες, τους εκπροσώπους τοπικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενο να στηρίξει τις προσπάθειές μας.